Általános Szerződési Feltételek

1. Bérlet tárgya

A jelen bérleti szerződés tárgyát a bérleti szerződésben feltüntetett eszközök képezik.

2. Bérleti díj

A bérleti díj részleteit pontosan és külön felszólítás nélkül kell fizetni a bérleti szerződés számának megadásával. A hiányzó vagy helytelen adatok miatt keletkező költségeket, ideértve a perköltségeket is, bérlőnek kell viselnie. A bérleti díj megfelelő időben való fizetése szempontjából a díj bérbeadó által történő könyvelése az irányadó, illetve engedményezés esetén a bankhoz való beérkezése. A bérleti idő kezdő- és végnapja teljes napi díjjal kerül kiszámlázásra.

3. A bérlet tárgyának kezelése

1. Bérlő köteles bérbeadóval közölni, ha a bérlet tárgyának alkalmazási helyszíne megváltozik. A bérlet tárgyát tilos kivinni az Magyarország területéről.

2. Bérlőnek a bérlet tárgyát jó és üzemkész állapotban kell tartania, és gondoskodnia kell a kíméletes kezeléséről. Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmiféle tartozékot, alkatrészt vagy tárgyat nem szabad az eszközre szerelni.

4. Felelősség és biztosítás

1. A bérlőhöz való kiszállítás pillanatától a bérbeadónak való visszaadás pillanatáig bérlő viseli az eszközök birtoklásából, alkalmazásából és használatából eredő teljes kockázatot és felelősséget.

2. Bérlő viseli a bérlet tárgya üzemeltetésének költségeit, különösen a bérlet tárgyának birtoklásával és üzemeltetésével kapcsolatos mindenféle adót és illetéket is.

3. Bérlőnek figyelembe kell vennie a bérlet tárgyának birtoklására és üzemeltetésére érvényes törvényi előírásokat, amelyekről köteles tudomást szerezni. A járművet kizárólag az anyagmozgató eszközökre és emelőgépekre használatára vonatkozó szabályok és előírások betartása mellett szabad üzemeltetni. Bérlő köteles a bérbeadó eszközök karbantartására és használatára vonatkozó utasításait figyelembe venni, és bérbeadóval az eszköz karbantartását és javítását elvégeztetni..

4. Az erőszakos cselekmény okozta károk, felelősségi károk, kerekek mechanikus sérülései, nem szakszerű kezelésből eredő károk, súlyos hanyagságból eredő vagy szándékosan okozott károk a bérlőt terhelik.

5. Ameddig a szerződés érvényben van, vagy ameddig a bérlet tárgya bérlő birtokában van, bérlőnek bérbeadót mentesítenie kell mindenfajta igénytől, amely a bérlet tárgyának felállítása vagy üzemeltetése vagy karbantartása alapján harmadik felet megillethet. Ugyanígy a bérlőt terheli harmadik fél minden esetleges kárfelelősségi igénye, amely a bérlet tárgyának szállításából és egyéb kezeléséből eredhet.

5. Tulajdon, bérbeadás, követelés engedményezése

1. A bérlet tárgya korlátozás nélkül bérbeadó tulajdona marad . Bérbeadó a bérleti díj előfinanszírozása miatt a tulajdonjogot biztonságból átruházhatja harmadik félre.

2. Bérlő a szerződésből eredő jogait nem ruházhatja át, és nem terhelheti meg, különösen nem áll jogában a bérelt tárgy elidegenítése vagy záloggal való megterhelése, tulajdon átruházása adósság fedezeteként, bérbe adása, haszonbérbe adása vagy a bérlet tárgyára vonatkozó hasonló rendelkezés.

3. Bérlő a bérbeadónak a bérlet tárgyán elhelyezett tulajdoni tábláit, címkéit vagy jelöléseit nem távolíthatja el, nem változtathatja meg, és nem csúfíthatja el.

4. A szükséges műszaki-működési beállításokon kívül bérlőnek nem szabad semmilyen változtatást végezni vagy végeztetni a bérlet tárgyán a bérbeadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Minden kiegészítő alkatrész a beépítés révén átmegy a bérbeadó tulajdonába. A bérlet tárgyának esetleges értéknöveléséért bérlő semmilyen esetben sem érvényesíthet kártérítései igényeket, még a bérbeadó értéknöveléshez való hozzájárulása esetén sem.

5. Bérbeadó jogában áll a szerződésből eredő jogait és a bérlet tárgyán való tulajdonjogát engedményezni vagy átruházni.

6. Ha a bérbeadó a bérleti szerződésből eredő jogait és a bérlet tárgyának tulajdonjogát átruházza, akkor a bérbeadó jelen szerződésből eredő jogai a jövőre vonatkozóan a biztosíték tulajdonosára szállnak át. Az átruházás ellenére bérbeadó jelen szerződésből származó valamennyi kötelezettsége megmarad. Bérlő semmilyen jogot, amely őt a bérbeadóval szemben megilleti, harmadik féllel szemben semmilyen módon nem érvényesíthet, kivéve, ha a harmadik fél bérlővel szemben kifejezetten nyilatkozott róla, hogy ilyen kötelezettségeket átvett.

6. Bérlet tárgyának sérülése

1. Ha a bérlet tárgyában kár keletkezik, vagy használhatóságát egyéb módon hátrány éri, erről bérlőnek bérbeadót haladéktalanul értesítenie kell. Ilyen esetekben a kár elhárításának költségei bérlőt terhelik.

2. Karbantartási munkákat csak bérbeadó vagy megbízottja végezhet eredeti alkatrészek felhasználásával.

3. A karbantartás költségeit bérbeadó viseli.

4. Bérbeadó a bérlet tárgyáért ahhoz hasonló módon szavatol, mint ahogyan a bérlet tárgyának eladása esetében tenné. A szavatosság a gyártó szavatossági (garancia-) feltételeihez igazodik.

5. A bérlet tárgya esetleges elvesztésének, ellopásának, sérülésének, megsemmisülésének és idő előtti elhasználódásának - bármilyen okból történik is – veszélyét bérlő viseli. Ilyen események nem mentesítik a bérlőt azon kötelezettsége alól, hogy a bérleti díjat továbbra is fizesse, vagy bármely más jelen bérleti szerződéséből származó kötelezettsége alól!

A fent nevezett események bekövetkezésekor bérlőnek írásban haladéktalanul értesítenie kell a bérbeadót. Bérlő köteles, saját választása szerint, a bérbeadó által megadott határidőn belül

a) vagy a bérlet tárgyát saját költségén megjavítani és az eredeti állapotába visszaállítani, vagy

b) a bérlet tárgyát egy másik, azonos értékű, a bérbeadótól bérelt tárggyal helyettesíttetni, vagy

c) bérbeadónak, illetve engedményezés esetén a banknak készpénzben azonnal minden összeget
kifizetni, amellyel bérlő a jelen bérleti szerződés alapján még tartozik. Ha a bérlet tárgyának eladási értéke a nevezett események egyikének bekövetkezésekor magasabb volt, akkor ezt az összeget kell megfizetnie. Bérlőnek nem áll jogában a bérletköveteléssel szemben egészben vagy részben bármilyen ellenkövetelést beszámítani, vagy visszatartási jogot érvényesíteni.

6. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a bérlet tárgyát bérbeadóhoz történő visszaszállítás után három munkanapon belül átvizsgálja és az esetleges sérüléseket, hiányokat bérlő felé érvényesítse.

7. Szerződésszegés

1. Ha bérlő nem teljesíti kötelezettségeit, pl. a bérlet tárgyának ápolását és napi karbantartását, akkor bérbeadó számára megengedett, hogy ezeket bérlő költségére pótolja.

2. Bérlő biztosítja bérbeadó és megbízottja számára a bérlet tárgyához való szabad hozzáférés jogát.

3. Ha bérlő nem fizeti meg esedékességkor a bérleti díj részletét, akkor az adott részletet az esedékességétől kezdődően a tartozás összegének megfelelő késedelmi kamat terheli.

4. Ha egy részlet az esedékességtől kezdődő 10 napon belül nem kerül kifizetésre, akkor bérbeadónak jogában áll a bérlet tárgyát a bérlő előzetes értesítése nélkül elhozni, azaz közvetlenül birtokba venni vagy elhozatni. Bérbeadónak és megbízottainak jogában áll ebből a célból bérlő területére belépni. A keletkező költségek a bérlőt terhelik. Bérbeadó jelen szerződésből eredő jogait mindez nem érinti.

5. Bérbeadónak jogában áll, hogy nyomós ok esetén a szerződést felmondási határidő nélkül felmondja. Nyomós ok különösen akkor áll fenn, ha a 4. bekezdésben foglalt feltételek adottak. Bérbeadónak a felmondásról írásban kell nyilatkozni bérlő felé. Felmondási határidő nélküli felmondás esetén megmarad a bérlő azon kötelezettsége, hogy valamennyi részletet kifizesse, amellyel a szerződés eredetileg tervezett időtartamára tartozik. Bérbeadó a még nem esedékes részleteket azonnal esedékessé teheti.

6. Az előbbi jogok akkor is megilletik a bérbeadót, ha a bérlőnek fizetési nehézségei vannak, különösen, ha vagyonára csődeljárás vagy bírósági egyezségi eljárás indul, ha ellene kényszervégrehajtásra indítványt nyújtanak be, vagy ha az üzleti vállalkozásait bezárja.

7. Ugyanez érvényes, ha bérlő a jelen szerződésből származó egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, különösen, ha a bérlet tárgyát nem szakszerűen használja, vagy nem tartja karban.

9. Bérlő a rá háruló, vagy még végre nem hajtott teljesítésekre vonatkozó kötelezettsége megmarad tekintet nélkül a felmondásra, vagy a fent nevezett bekezdésekben meghatározott többi jog gyakorlására.

10. A bérlő gazdasági társaságának elidegenítése esetén bérlő bérleti szerződésből eredő kötelezettségei a szerződés befejeződéséig teljes mértékben megmaradnak. Bérbeadó engedheti bérlőt a bérleti szerződésből kilépni, ha a jogutódja kész és képes rá, hogy a bérleti szerződést annak lejáratig teljesítse.

11. Ha bérlő vitatja bérbeadó jogaihoz a feltétel meglétét, akkor a bizonyítás őt terheli.

12. Ha bérbeadó bérlő szerződésszegésével szemben nem jár el azonnal, akkor ezzel nem mond le sem a szerződés megsértett rendelkezéseinek betartásáról, sem összességében a szerződés betartásáról.

13. A szerződésben meghatározott jogok bérbeadót egymás mellett illetik meg.

8. Bérlet tárgyának visszaadása

Miután a bérleti idő letelik, a bérlőnek egyeztetnie kell a bérbeadóval, és egy előre megbeszélt időpont elszállításra kerül a bérlemény. A szállítást a bérbeadó szervezi, a bérlő fizeti.
Bérlő felel érte, hogy bérlet tárgya a bérbeadóhoz való megérkezésekor kifogástalan és üzemkész állapotban legyen. Bérlő nem felel a normális mértékű elhasználódásból és kopásból eredő, szakszerű alkalmazás mellett keletkező értékcsökkenésért.